KOMPETENČNI PORTFOLIJO

Kompetenčni portfolijo je namenjen enostavnemu in sistematičnemu zbiranju in opisovanju pridobljenih znanj, veščin in referenc. Uporabniku hkrati omogoča tudi možnosti za samovrednotenje in zunanje vrednotenje ter osnovo za potrjevanje pridobljenega neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. Ob enem je kompetenčni portfolijo posamezniku v pomoč tudi pri izdelavi osebnega kariernega načrta.
Kompetenčni portfolijo je zbirna mapa posameznikovih kompetenc. Kompetence so beseda, ki se pojavlja pogosto in v različnih kontekstih. So pa kompetence kompleksen pojem. V vsakdanji rabi kompetence pogosto enačimo s pristojnostjo. Rečemo na primer: »Ne, nisem kompetenten/-a za to in to področje«. Pri tem seveda mislimo, da nismo pristojni za neko področje, ki ga ne poznamo in o katerem ne moremo govoriti ali ga predstavljati/pojasnjevati itd. Vendar pa je definicija kompetence veliko širša.

Kompetence so kombinacija lastnosti, sposobnosti in vedenja posameznika. So kombinacija veščin, sposobnosti in znanja, ki je potrebno za izvedbo neke specifične naloge oziroma doseganja kakovostnih rezultatov, ki so skladni z zahtevami delovnega mesta. Hkrati pojem kompetence zajema tudi sposobnost posameznika za prenos znanja in spretnosti v prakso (Jormsri, et al., 2005; v Trobec, I., Čuk, V., Istenič Starčič, A., 2014.). Povedano drugače, kompetenca je sposobnost uporabe (vseh) znanj in spretnosti, pa tudi osebnostnih lastnosti, da lahko uspešno in učinkovito ter v skladu s  pričakovanju (npr. standardi delovnega mesta) opravimo določeno (delovno) nalogo.

Kot že ime pove, je KOMPETENČNI PORTFOLIJO namenjen beleženju kompetenc posameznika. Včasih je bil kompetenčni portfolijo dejansko zbirna mapa, v današnjih časih pa nam svetovni splet omogoča več različnih možnosti elektronskega beleženja kompetenc – elektronske kompetenčne portfolije. Njihova prednost je vsekakor v tem, da jih lahko brez večjega truda v vsakem trenutku posodabljamo, dopolnjujemo in spreminjamo.
Eden od kompetenčnih portfolijev je na voljo tudi na portalu Splet-išče KC UP. Do njega lahko dostopate tako, da ne tej strani v desnem zgornjem kotu kliknete na SIGN UP in se registrirate[1] v portalu Splet-išče KC UP.

Kaj ponuja KOMPETENČNI PROTFOLIJO na Spleti-išču KC UP?

Gre za elektronsko obliko kompetenčnega portfolija, ki jo lahko uporabnik v vsakem trenutku dopolni, spremeni, popravi, itd. Ob aktivaciji profila na Splet-išču KC UP je priporočljivo, da uporabnik napolni svoj profil s osnovnimi osebnimi podatki, ki se bodo prenesli tudi v kompetenčni portfoljo. Na profil lahko naloži tudi svojo fotografijo.
Pomembna prednost temu portfolijo dodaja tudi možnost, da se vsi dogodki, ki se jih posameznik/-ca udeleži v organizaciji KC UP, avtomatsko vpišejo v portfolijo in jih ni potrebno ročno dodajati.

Kompetenčni portfolijo na Splet-išču KC UP je sicer razdeljen na pet razdelkov, v katere uporabnik vpiše podatke. Na nekaterih mestih se podatke lahko izbere iz prednaloženega šifranta.
V prvi razdelek vnašamo DELOVNE IZKUŠNJE; tiste, ki smo jih pridobili s formalno zaposlitvijo, kakor tudi vse druge, ki smo jih pridobili s študentskim delom, z delom na različnih projektih, morda celo z dlje trajajočim prostovoljnim delom. Med FORMALNO IZOBRAŽEVANJE sodijo podatki o vseh pridobljenih formalnih izobraževanjih, na primer katero osnovno ali srednjo šolo smo zaključili, katero stopnjo izobrazbe smo pridobili in tako dalje. V ta razdelek navedemo tudi tekoče izobraževanje. Za študente to pomeni, da vpišejo podatke o študijskem programu, v katerega so trenutno vpisani.
DRUGA USPOSABLJANJA zahtevajo vnos podatkov in informacij o vseh ostalih opravljenih usposabljanjih, tečajih, seminarjih in neformalnih izobraževanjih. Omogočeno je tudi dodajanje datotek z dokazili o pridobljenih znanjih in spretnostih. V razdelek JEZIKI (SAMOOCENA) vpišemo podatke o jezikih, ki jih obvladamo. Pri tem se sklicujemo na samooceno. Pomagamo si lahko z orodjem za samoocenjevanje, ki uporablja skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).
V zadnjem razdelku DRUGE AKTIVNOSTI navajamo vse ostale aktivnosti in dejavnosti, v katere smo bili ali smo vključeni in ki za nas predstavljajo dodatno znanje in kompetence (npr. tekmovanja, tutorstvo, članstvo v študentskem svetu, v dijaški organizaciji, delo z računalniškimi programi, članstvo v različnih društvih in organizacijah, sodelovanje v različnih projektih, idr.).
Izpolnjen KOMPETENČNI PROFTOLIJO na Splet-išču KC UP lahko v vsakem trenutku dopolnjujemo in prilagajamo, kar je pomembno tudi za pripravo izpisa portfolija. Izpis je v Splet-išču KC UP omogočen v pdf in word formatu. Slednji nam omogoči, da lahko izpis tudi oblikujemo po lastnih željah. Izpis kompetenčnega portfolija se lahko uporabi tudi kot življenjepis (CV).
V kolikor želite izvedeti več o kompetencah, kompetenčnem portfoiju in CV, vas vabimo, da se udeležite delavnice CV in kompetenčni portfolijo, ki jo KC UP v okviru KARIERNE KOŠARICE ponudi vsaj dvakrat letno. Napoved dogodkov si lahko ogledate TUKAJ.

[1] Študenti UP dobijo avtomatsko povabilo k vpisu v portal z njihovimi student.upr naslovi in morajo v naslednjem koraku svoj profil samo še aktivirati.

Avtorica: Iris Skrt