O nas

Preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP)  dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu, osebni in profesionalni rasti naših uporabnikov ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, tj. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Dejavnosti kariernega centra so namenjene:

 • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija,
 • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja, usmerjenega v širitev kompetenc in usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela ter vključevanja v vseživljenjsko šolo,
 • zaposlenim na univerzi in drugim željnim novega znanja ter
 • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter pripravo tržnih analiz

Dejavnosti Kariernega centra so dostopne vsem, ne glede na spol, etnično pripadnost, veroizpoved ali invalidnost. Glej Etični kodeks, Načrt integritete Načrt za enakost spolov Univerze na Primorskem: https://www.upr.si/si/o-univerzi/integriteta-in-etika/.

V obdobju od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 je Karierni center Univerze na Primorskem deloval v sklopu projekta »UP Univerzitetni karierni center«, v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013 v sklopu projekta z naslovom »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela« ter v obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020 v okviru projekta Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, ki so bili prav tako sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Na Univerzi na Primorskem varujemo osebne podatke in spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde. Več si lahko preberete tukaj.

Področja delovanja KC UP so:

 • celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),
 • programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja),
 • razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije,
 • Alumni UP: okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze,
 • umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem,
 • skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem,
 • tržna, informacijska in promocijska dejavnost.

 

O projektu Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP (kratek naziv: UP osebnostna rast)

Univerza na Primorskem je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP« (kratek naziv: UP osebnostna rast) iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %), skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;  specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi:  http://www.eu-skladi.si/.

Vodja projekta je izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve Univerze na Primorskem

Aktivnosti projekta:

 • z vzpostavitev sistema prepoznavanja posebnih skupin študentov ter opredelitev posebnih skupin študentov;
 • usposabljanja kariernih svetovalcev na področju dela s posebnimi skupinami;
 • nudenje podpore v obliki svetovanj, usposabljanj ter drugih predvidenih aktivnosti za razvoj karierne, čustvene in socialne kompetentnosti,
 • vzpostavitev svetovalnice,
 • kontinuirano ozaveščanje o pomembnosti enakopravne obravnave vseh,
 • okrepitev sodelovanja z drugimi relevantnimi institucijami ter sodelovanje s svetovalnimi delavci srednjih šol.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Univerza na Primorskem, ki je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in inovacije, pridobila sredstva za izvajanje projekta »Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP« (kratek naziv: UP osebnostna rast) iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %), skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V času trajanja projekta so bile v okviru delovanja KC UP in celotne UP izvedene številne aktivnosti, ki so pripomogle k nadvse uspešni vzpostavitvi sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po prilagoditvah in podpori.

Projekt se je zaključil 30. 9. 2023, njegovi rezultati pa bodo imeli dolgoročne učinke in zaradi zavedanja o pomembnosti posvečanja posebne pozornosti posebnim skupinam študentov ter nadgradnje podpornega okolja za vse študente, se bodo večinoma vse aktivnosti, izvedene v okviru projekta UP osebnostna rast, nadaljevale tudi po njegovem zaključku.

REZULTATI PROJEKTA UP OSEBNOSTA RAST in VZPOSTAVITVE SISTEMA ZA PREOZNAVANJE POSEBNIH SKUPIN ŠTUDENTOV IN NJIHOVIH POTREB PO PODPORI:

 • V času trajanja projekta so bili karierni svetovalci in drugi zaposleni vključeni v 32 različnih usposabljanj in izobraževanj s področja podpore posebnih skupin študentov. Ob tem so kontinuirano vključeni tudi v supervizijska srečanja s strokovnjakinjo s področja, ki tudi po zaključku projekta ostaja vpeta v izvajanje supervizij.
 • Nadgrajena je bila mreža posameznikov in organizacij, ki imajo znanja in izkušnje z delom s študenti posebnih skupin in ki si medsebojno sodelujejo ter delijo izkušnje in dobre prakse. Pomembno je bil nadgrajen tudi komunikacijski sistem, namenjen informiranju interne javnosti na univerzi ter zastavljena mreža podpornih točk na članicah univerze, ki bodo predstavljale vstopne točke v podporni sistem za študente in omogočale pridobivanje vseh potrebnih informacij. Podporne točke bodo delovale v tesni povezavi s tutorskim sistemom na UP.
 • Projekt UP osebnostna rast je omogočil vzpostavitev Psihološke svetovalnice UP, ki je bila v marcu 2023 vzpostavljena v sodelovanju med KC UP in Oddelkom za psihologijo UP FAMNIT. Svetovalnica študentom nudi psihološko podporo v obliki individualnih srečanj. V njej delujejo usposobljeni svetovalci, ki so vključeni v redno strokovno supervizijo. Svetovanje je za vse študente UP brezplačno, poteka pa v za ta namen urejenih prostorih rektorata UP (Trg Brolo 12, 6000 Koper) oziroma izjemoma in po dogovoru na daljavo (on-line).
 • Rektorica Univerze na Primorskem je v okviru projekta v začetku leta 2023 s sklepom imenovala delovno skupino za organizacijo in vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov, ki nadaljuje z delom tudi po zaključku projekta in si prizadeva za optimalno delovanje sistema ter njegove stalne nadgradnje. V okviru delovne skupine je bil pripravljen tudi dokument z naslovom Smernice in priporočila za nadgradnjo sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori. Dokument je zaradi kompleksnosti področja, kot je področje dela s posebnimi skupinami študentov in tudi spreminjajočih se potreb študentov ter vsakokratne možnosti po pojavu in oblikovanju novih posebnih skupin študentov, oblikovan tako, da se bo lahko v vsakem trenutku prilagodil potrebam in spremembam. V osnovi pa določa smernice delovanja UP na področju dela z vsemi posebnimi skupinami študentov, prepoznavanja posebnih skupin študentov ter zagotavljanja vse podpore, ki jo posebne skupine študentov potrebujejo.
 • V času trajanja projekta UP osebnostna rast (med 1.1.2022 in 30.9.2023) so bili izvedeni številni različni dogodki, namenjeni sprejemanju in razumevanju drugačnosti. KC UP je organiziral, soorganiziral ali aktivno sodeloval v 24 tovrstnih dogodkih.
 • Aktivnosti v okviru projekta UP osebnostna rast bile v veliki meri usmerjene tudi v nadgradnjo že obstoječega Celostnega programa vodenja osebne kariere ter v smeri izboljšanja informiranosti in možnosti enakega dostopa do vseživljenjskega učenja ter individualne in skupinske podpore za različne skupine študentov, prednostno za študente posebnih skupin, katerih vodenje osebne kariere predstavlja poseben izziv ravno zaradi njihovih specifičnih potreb. Študenti so v okviru Celostnega programa vodenja osebne kariere usmerjeni v pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti, ki bogatijo in nadgrajujejo pridobljeno znanje v okviru študija in s pomočjo katerih se lažje in uspešnejše vključujejo na trg dela. V času trajanja projekta je bilo izvedenih več kot 50 različnih dogodkov, namenjenih podpori različnim skupinam študentov, med katerimi so bili tudi študenti posebnih skupin.
 • V aktivnosti, izvedene v okviru projekta, je bilo v času njegovega trajanja vključenih 895 študentov, vključujoč študente posebnih skupin.

 

Zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta

UP zagotavlja trajnost rezultatov projekta UP osebnostna rast preko doseganja ciljev Akcijskega načrta Srednjeročne razvojne strategije UP 2021-2027 (SRS UP 2021-2027), in sicer prednostno cilja 6.6 (Nadaljeval se bo razvoj ponudbe vseživljenjskega učenja za različne ciljne skupine), v katerem dokument opredeljuje posodabljanje, širjenje in nadgradnjo ponudbe vseživljenjskega učenja, ki je namenjena tudi posebnim skupinam študentov ter s sprotnimi evalvacijami implementiranih prožnih oblik učenja kot ene od oblik prilagoditve izvajanja aktivnosti za posebne skupine in njihova optimizacija glede na ugotovljene dejanske potrebe. UP je v letu 2023 sprejela tudi Strategijo vključevanja prožnih oblik učenja in poučevanja v študijski proces na UP v obdobju 2023 -2027.