O nas

Preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP)  dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu, osebni in profesionalni rasti naših uporabnikov ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, tj. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Dejavnosti kariernega centra so namenjene:

 • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija,
 • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja, usmerjenega v širitev kompetenc in usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela ter vključevanja v vseživljenjsko šolo,
 • zaposlenim na univerzi in drugim željnim novega znanja ter
 • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter pripravo tržnih analiz.
   

Iris Skrt

vodja kariernega centra

Boštjan Lešnik

študentska točka

Področja delovanja KC UP so:

 • celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),
 • programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja),
 • razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije,
 • Alumni UP: okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze,
 • umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem,
 • skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem,
 • tržna, informacijska in promocijska dejavnost.

 

O projektu  Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo

Univerza na Primorskem je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt se je izvajal od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vizija: Vzpostavitev samoreguliranega, finančno vzdržnega modela podpore razvoja kariere na Univerzi na Primorskem.

Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta so bile:

 • skupinsko in individualno karierno svetovanje,
 • karierni dnevi, delavnice in druge oblike izobraževanja,
 • obiski in predstavitve delovnih okolij,
 • stiki s podjetniškim podpornim okoljem UP,
 • Splet-išče (spletna stran KC UP),
 • Informacije o zaposlitvenih možnostih in potrebah na trgu dela, o štipendijah, o karieri, idr.,
 • prenos dobrih praks.
Logo EU
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

V obdobju od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 je Karierni center Univerze na Primorskem deloval v sklopu projekta »UP Univerzitetni karierni center«, v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013 pa v sklopu projekta z naslovom »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela«, ki sta bila prav tako sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na Univerzi na Primorskem varujemo osebne podatke in spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde. Več si lahko preberete tukaj.