JAVNI POZIV Štipendijski sklad UP 2020/2021

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Univerza na Primorskem je objavila javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo s študijem. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse:

 • kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in
 • študente, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP,

da se prijavijo na ta javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes na javni poziv z oddajo vloge. Z vključitvijo v sklad so izbrani kandidati vključeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju. Pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti, pri katerih bo obstajal vzajemen interes za sklenitev pogodbe. S podpisom pogodbe o štipendiranju se študent zaveže, da se bo v primeru ponujene zaposlitve s strani partnerja sklada, po zaključenem izobraževanju zaposlil vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

Višina štipendije za študijsko leto 2020/2021 znaša 200,00 EUR/mesec oziroma 2.000,00 EUR na študijsko leto.

V kolikor obstaja interes vlagatelja, se lahko podelijo višje štipendije, in sicer:

 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 80 do 89 točk, lahko štipendija znaša do 300,00 EUR/mesec oziroma do 3.000,00 EUR na študijsko leto;
 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 90 do 100 točk, lahko štipendija znaša do 480,00 EUR/mesec oziroma do 4.800,00 EUR na študijsko leto;
 • za doktorske študente lahko štipendija znaša do 1.000,00 EUR/mesec oziroma do 10.000,00 EUR na študijsko leto.

V primerih, ko gre za zunanjega vlagatelja, je lahko višina štipendije poljuben znesek od 2.000 EUR do 4.800 EUR letno.

Predmet poziva

Predmet poziva je izbor kandidatov za štipendijo za vključitev v sklad v študijskem letu 2020/2021.

Pogoji za vključitev kandidatov za štipendijo v sklad

V program sklada se lahko vključijo:

 • kandidati, ki so se prijavili za vpis ali so vpisani v 1. letnik kateregakoli študijskega programa 1. stopnje na UP, kadar je njihovo število doseženih točk na maturi oziroma uspeh ob zaključku srednješolskega izobraževanja višji od 80 točk normirane vrednosti po tabeli za pretvorbo ocen pri točkovanju omejitve vpisa na programih prve stopnje, kar pomeni višje od 20 točk na splošni maturi, ali višje od 16 točk pri poklicni maturi, ter primerljivo za druge načine zaključka srednje šole;
 • kandidati, ki so se prijavili za vpis ali so vpisani v 1. letnike študijskih programov 2. ali 3. stopnje na UP, kadar je njihova skupna povprečna ocena študija na predhodni stopnji višja od 8,50;
 • študenti vpisani v višje letnike študijskih programov 1. ali 2. ali 3. stopnje na UP brez absolventov, katerih povprečna ocena je višja od 8,50.

Za pretvorbo ocen kandidatov, ki so študij zaključili v tujini oziroma za tiste kandidate, ki so predhodni študij zaključili pred 1.6.1995, se uporabi tabela za pretvorbo ocen pri točkovanju omejitve vpisa na programih prve stopnje, ki je objavljena na spletni strani Visokošolske informacijske službe Univerze na Primorskem. 

V program sklada se ne morejo vključiti kandidati, ki:

 • so zaposleni ali samozaposleni,
 • imajo status poslovodne osebe gospodarske družbe ali so direktorji zasebnega zavoda,
 • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Prijava na javni poziv

Kandidati za štipendijo morajo svoj interes za vključitev v sklad izraziti z vlogo (Obrazec VLOGA sklad UP 2020-2021) na ta javni poziv.

Vlogi morajo biti obvezno priložena naslednja dokazila:

1. življenjepis (CV),

2. motivacijsko pismo,

3. v primeru dokazovanja športnih dosežkov, ustrezno dokazilo o statusu športnika (dokazilo o veljavnem statusu perspektivnega ali vrhunskega športnika, registriranega pri nacionalni ali tuji panožni športni zvezi).

Če želi kandidat uveljaviti dodatne točke iz naslova dodatnih kompetenc, mora v vlogi navesti in priložiti dokazila.

V seznam se lahko vključijo naslednja dokazila:

 • dokazila o znanju tujih jezikov (upošteva se tudi znanje jezika na maturitetni ravni in znanje jezika znotraj univerzitetnega izobraževanja),
 • dokazila o obštudijskih dejavnostih (npr. aktivno sodelovanje v društvu, športni dosežki, prostovoljno delo, tutorstvo na UP, aktivno vključenost v dejavnosti fakultete oziroma KC UP, priznanje za sodelovanje, …),
 • dokazila o mednarodnih izkušnjah (študijske izmenjave in ostale mednarodne izkušnje, kot npr. mednarodna tekmovanja, …).

V primeru, da so k vlogi priložene fotokopije dokazil, lahko skrbnik sklada pozove kandidate k potrditvi istovetnosti dokumentov.

Merila in pogoji za vključitev v sklad so določeni v 11. in 16. členu Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem, ki je dostopen na spletni strani UP.

 

Postopek izbire

Popolne vloge morajo prispeti v zaprti ovojnici na sledeči naslov: Univerza na Primorskem, za KC UP, Titov trg 4, 6000 Koper.

Na prvi strani ovojnice mora biti vidno označen napis »Prijava za Štipendijski sklad UP 2020-2021 – NE ODPIRAJ«, na zadnji strani ovojnice, pa mora biti označen točen naslov pošiljatelja. Vloge so lahko predložene od objave tega poziva dalje po pošti (upošteval se bo datum oddaje na poštnem žigu).

Roki za oddajo vlog:

 • 15.5.2020,
 • 15.6.2020,
 • 15.7.2020,
 • 15.8.2020,
 • 30.9.2020.

Vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 13.3.2020  do 30. 9. 2020.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v osmih dneh (8) od posameznega roka za oddajo. Prepozne in nepravilno označene vloge se vrnejo naslovniku. Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog tiste kandidate, ki so oddali nepopolne vloge. Dopolnitve morajo biti oddane v roku petih dni po prejemu zahteve za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku, komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže.  Postopek odpiranja vlog je zaključen, ko komisija za odpiranje vlog zbere vse popolne vloge in poteče rok za oddajo dopolnitev.

O pravici do vključitve v sklad bo odločal Upravni odbor sklada na podlagi 11. člena Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem. Skrbnik sklada bo po zaključenem postopku seznanil študente o vključitvi v sklad.

Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem je objavljen na spletni strani UP, na naslednji povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/predpisi-statut-interni-akti/interni-akti/.

 

Dodatne informacije

Karierni center Univerze na Primorskem, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo

Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija

Tel.: +386 5 611 76 33 ali +386 5 611 76 36

E-pošta: kariernicenter@upr.si 

Prijavna dokumentacija: