Karierno svetovanje

Karierno svetovanje s karierno orientacijo je osrednja storitev KC UP. Tekom našega večletnega delovanja in skozi lastno refleksijo, smo storitev neprestano nadgrajevali in dopolnjevali. Svetovalni proces smo poglobili s postopnim vključevanjem posameznikovega osebnega, prostočasnega in družinskega življenja, ki se neločljivo prepleta in odločilno zaznamuje izbiro karierne poti.

Karierno svetovanje je proces, ki ga vodi Karierni svetovalec in po navadi zajema več srečanj (optimalno tri srečanja po cca 60 min). Cilj procesa je, da svetovanec prepozna lastno poslanstvo in na tej podlagi oblikuje t.i. karierni načrt, kjer relativno natančno opredeli kaj želi doseči, v kolikšnem času in na kakšen način.

Karierno svetovanje sestoji iz štirih korakov. Začnemo z informacijami pridobljenimi s pomočjo Karierno-osebnostnega vprašalnika, ter pogovorom, ki je namenjen samospoznavanju svetovanca. V drugem koraku raziščemo možnosti, ki se glede na svetovančeve lastnosti, sposobnosti ter želje ponujajo na trgu dela, pregledamo možnosti za dodatna usposabljanja, smiselna študentska ali prostovoljna dela ipd. V tretjem koraku skupaj s svetovancem določimo merljive in realne cilje za določeno časovno obdobje (karierni načrt). Svetovanec se nato v četrtem koraku aktivira in skuša realizirati zastavljeni načrt, pri čemer se lahko po potrebi kadarkoli ponovno obrne na KC UP in nadaljuje oziroma nadgrajuje svoj karierni načrt.

Karierno svetovanje lahko vsebinsko obsega tudi:

  • svetovanje dijakom pri izbiri študija,
  • svetovanje z namenom usklajevanja študijskega procesa in doseganja kariernih ciljev,
  • pomoč pri pripravi kompetenčnega portfolija in beleženju lastnih dosežkov
  • pomoč pri pripravi osebne predstavitve, motivacijskega pisma ter pri pripravi priprava na zaposlitveni razgovor,
  • ideje o tem, kako pridobiti prve delovne izkušnje že v času študija,
  • spodbujanje k aktivnemu vključevanju v univerzitetno okolje z namenom pridobivanja dodatnih kompetenc, znanj in spretnosti ter mreženja (delavnice, okrogle mize, poletne šole, konference in druga izobraževanja ter usposabljanja),
  • spodbujanje k pridobivanju dodatnih kompetenc v okviru možnosti, ki jih omogoča vseživljenjsko učenje,
  • poslovno svetovanje in svetovanje podjetniškim timom, idr.

Izpolnite vpašalnik