ŠTIPENDIJSKI SKLAD UP 2023/2024 - JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse:

 • kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in
 • študente, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP,

da se prijavijo na javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes na javni poziv z oddajo e-vloge preko portala KC UP. Z vključitvijo v sklad so izbrani kandidati vključeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju. Pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti, pri katerih bo obstajal vzajemen interes za sklenitev pogodbe. S podpisom pogodbe o štipendiranju se študent zaveže, da se bo v primeru ponujene zaposlitve s strani partnerja sklada, po zaključenem izobraževanju zaposlil vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

Višina štipendije za študijsko leto 2023/2024 znaša od 2.000,00 EUR do 4.800,00 EUR.

V primeru, da štipendije podeli UP, znaša štipendija 200 EUR na mesec oziroma 2.000,00 EUR na študijsko leto. V kolikor obstaja interes, se lahko podelijo višje štipendije, in sicer:

 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 80 do 89 točk, lahko štipendija znaša do 300,00 EUR/mesec oziroma do 3.000,00 EUR na študijsko leto;
 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 90 do 100 točk, lahko štipendija znaša do 480,00 EUR/mesec oziroma do 4.800,00 EUR na študijsko leto;
 •  za doktorske študente lahko štipendija znaša do 1.000,00 EUR/mesec oziroma do 10.000,00 EUR na študijsko leto.

Predmet poziva

Predmet poziva je izbor kandidatov za štipendijo za vključitev v sklad v študijskem letu 2023/2024.

Pogoji za vključitev kandidatov za štipendijo v sklad

V program sklada se lahko vključijo:

 • kandidati, ki so se prijavili za vpis ali so vpisani v 1. letnik kateregakoli študijskega programa 1. stopnje na UP, kadar je njihovo število doseženih točk na maturi oziroma uspeh ob zaključku srednješolskega izobraževanja vsaj 80 točk od normirane vrednosti po tabeli za pretvorbo ocen pri točkovanju omejitve vpisa na programih prve stopnje, kar pomeni vsaj 20 točk na splošni maturi, ali vsaj 16 točk pri poklicni maturi, ter primerljivo za druge načine zaključka srednje šole;
 • kandidati, ki so se prijavili za vpis ali so vpisani v 1. letnike študijskih programov 2. ali 3. stopnje na UP, kadar je njihova skupna povprečna ocena študija na predhodni stopnji višja od 8,50;
 • študenti vpisani v višje letnike študijskih programov 1. ali 2. ali 3. stopnje na UP brez absolventov, katerih povprečna ocena je višja od 8,50.

Kandidati, ki se do oddaje e-vloge na ta poziv še niso vpisali na študij na Univerzi na Primorskem, se lahko v sklad vključijo pogojno. Interes za pogojno vključitev v sklad se prav tako izrazi s prijavo na ta javni poziv.

Pogojna vključitev kandidatov za štipendijo v sklad pomeni, da so kandidati vključeni v sklad  pod odložnim pogojem, ki se izpolni, ko kandidati dopolnijo e-vlogo z dokazilom o povprečni oceni oziroma z dokazilom o uspehu na maturi, poklicni maturi ali primerljivo za druge načine zaključka srednje šole. E-vlogo je potrebno dopolniti do 15.9.2023.

V program sklada se lahko pogojno vključijo:

 • kandidati, ki so se prijavili za vpis v 1. letnik kateregakoli študijskega programa 1. stopnje na UP, kadar je povprečje njihovega uspeha zadnjih treh zaključenih letnikov srednješolskega izobraževanja višje od 4,00;
 • kandidati, ki so se prijavili za vpis v 1. letnike študijskih programov 2. ali 3. stopnje na UP in niso še opravili vseh obveznosti na predhodnji stopnji študija, vendar je njihova dosedanja povprečna ocena višja od 8,50.

Za pretvorbo ocen kandidatov, ki so študij zaključili v tujini oziroma za tiste kandidate, ki so predhodni študij zaključili pred 1.6.1995, se uporabi tabela za pretvorbo ocen pri točkovanju omejitve vpisa na programih prve stopnje, ki je objavljena na spletni strani Visokošolske informacijske službe Univerze na Primorskem. 

V program sklada se ne morejo vključiti kandidati, ki:

 • so zaposleni ali samozaposleni,
 • imajo status poslovodne osebe gospodarske družbe ali so direktorji zasebnega zavoda,
 • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Prijava na javni poziv

Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes za vključitev v sklad, z oddajo e-vloge preko portala Kariernega centra Univerze na Primorskem (Splet-išče KC UP), ki je dostopen na povezavi TUKAJ.

Podrobna navodila za oddajo e-vloge so zapisana ob vstopu v portal, v zavihku Štipendijski sklad UP – študenti. V kolikor imate težave s prijavo oziroma oddajo e-vloge, se lahko obrnete na spodaj navedeni kontakt za dodatne informacije.

E-vlogi morajo biti obvezno priložena naslednja dokazila:

 1. življenjepis (CV),
 2. motivacijsko pismo,
 3. v primeru dokazovanja športnih dosežkov, ustrezno dokazilo o statusu športnika (dokazilo o veljavnem statusu perspektivnega ali vrhunskega športnika, registriranega pri nacionalni ali tuji panožni športni zvezi).

Če želi kandidat uveljaviti dodatne točke iz naslova dodatnih kompetenc, mora v e-vlogi navesti in priložiti dokazila.

V seznam se lahko vključijo naslednja dokazila:

 • dokazila o znanju tujih jezikov (upošteva se tudi znanje jezika na maturitetni ravni in znanje jezika znotraj univerzitetnega izobraževanja),
 • dokazila o obštudijskih dejavnostih (npr. aktivno sodelovanje v društvu, športni dosežki, prostovoljno delo, tutorstvo na UP, aktivno vključenost v dejavnosti fakultete oziroma KC UP, priznanje za sodelovanje, …),
 • dokazila o mednarodnih izkušnjah (študijske izmenjave in ostale mednarodne izkušnje, kot npr. mednarodna tekmovanja, …).

Skrbnik sklada lahko pozove kandidate k potrditvi istovetnosti priloženih dokumentov.

Merila in pogoji za vključitev v sklad so določeni v 11. in 16. členu Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem, ki je dostopen na spletni strani UP.

Postopek izbire

Rok za oddajo e-vlog je do 15. 9. 2023.

E-vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 16. 2. 2023  do 15. 9. 2023 preko portala Kariernega centra Univerze na Primorskem (Splet-išče KC UP).

Tehnični pregled e-vlog se po pooblastilu rektorja izvede v notranji organizacijski enoti Rektorata UP, ki opravlja operativne naloge (skrbnik sklada). Tehnični pregled se izvede s sprotnim pregledom prispelih e-vlog, in sicer najkasneje v osmih (8) dneh od oddaje posamezne vloge.

Komisija za odpiranje (tehnični pregled) e-vlog, bo po pregledu e-vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste kandidate, ki so oddali nepopolne e-vloge. Dopolnitve morajo biti oddane v roku petih dni (5) po prejemu zahteve za dopolnitev. E-vloge, ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku, komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže. Postopek odpiranja e-vlog je zaključen, ko komisija za odpiranje vlog zbere vse popolne vloge in poteče rok za oddajo dopolnitev. O tehničnem pregledu e-vlog komisija vodi zapisnik.

O pravici do vključitve v sklad bo odločal Upravni odbor sklada na podlagi 11. člena Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem. Skrbnik sklada bo po zaključenem postopku seznanil študente o vključitvi v sklad.

Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem je objavljen na spletni strani UP, na naslednji povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/predpisi-statut-interni-akti/interni-akti/.


Dodatne informacije
 

Karierni center Univerze na Primorskem,
center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija,

tel.: +386 5 611 76 36
E-pošta: kariernicenter@upr.si